Temaeftermiddag i Væksthuset: Ny indsats hjælper mennesker med svære psykiske lidelser i ordinært arbejde

IPS indsatsen virker. Det stod klart efter Bea Kolbe Ebersbach, chefkonsulent i Psykiatrisk Center København og formand for det Nationale Netværk for IPS i Danmark, d. 6. marts 2019 stillede op foran en næsten fuld sal af jobcentermedarbejdere og andre med interesse i området. Her gjorde hun alle klogere på et netop afsluttet forskningsprojekt om effekterne af IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) i en dansk kontekst.

I løbet af projektperioden er det lykkedes for 60% af deltagerne – alle med enten skizofreni, bipolar affektiv lidelse eller svær depression at komme i uddannelse eller arbejde. Det skal ses i forhold til de 47 %, som var resultatet for kontrolgruppen, der blev tilbudt jobcentrenes normale indsatser.

Jagten på job starter dag ét

IPS modellen rummer et opgør med forestillingen om, at den psykisk sårbare skal gennemgå et læringsforløb i et beskyttet miljø, før hun er klar til arbejdsmarkedet. I stedet tænkes ordinært arbejde ind som stedet, hvor man kan lære de ting, der er vigtig at kunne, sideløbende og koordineret med den psykiatriske behandling.

”Den grundlæggende filosofi i IPS er, at alle med en sindslidelse kan få ordinært arbejde uden forudgående træning, hvis det rette job og rette arbejdsbetingelser er til stede”, sagde Bea Kolbe Ebersbach.

I projektet tilknyttes deltagerne en fast IPS konsulent, der fra dag ét arbejder med at undersøge hvilke virksomheder eller uddannelsesinstitutioner, der skal kontaktes. Der tages udgangspunkt i deltagerens individuelle behov og ønsker om jobområde, timeantal, skånehensyn, og IPS konsulenten hjælper med at finde det rette match mellem virksomhed og deltager. Når først jobbet eller uddannelsen er fundet, står IPS konsulenten til rådighed for støtte, dialog og kontakt mellem de forskellige instanser så længe, der er behov for det.

Vil gerne arbejde

Eneste og afgørende kriterium for at deltage i projektet har været, at deltageren har lyst til at arbejde. Og det er der faktisk rigtig mange, der har. Hele 80% af målgruppen siger, at de har et ønske om at komme i job eller starte på en uddannelse.

”Det overraskede os, at der var mange, der ønskede at arbejde – også bare nogle timer om ugen – og mange uden at de fik nogen økonomisk gevinst ud af det. Det fortæller os noget om, hvor vigtigt det er – også for denne målgruppe at have en arbejdsidentitet og bidrage til samfundet”, sagde Bea Kolbe Ebersbach.

En afgørende forudsætning for IPS programmet er, at jobsøgningen foregår på deltagernes præmisser. Deltagerne er med til at definere, hvordan og hvad de vil arbejde med, ligesom de har mulighed for at stoppe op eller skifte retning undervejs. Bea Kolbe Ebersbach peger på IPS’ bærende principper om ligeværd, åbenhed og tro, som frugtbare ingredienser til at nære deltagernes motivation, ansvarsfølelse, realisme og tro på, at det kan lade sig gøre.

Arbejdsgiverne efterspørger værdi – med eller uden diagnose

Målgruppen betragtes som en af de sværeste at integrere på arbejdsmarkedet og er traditionelt omgærdet af myter og fordomme. Men mange af disse falder til jorden, når man afprøver det på virkeligheden. For virksomhederne er det afgørende, om medarbejderen skaber værdi, og hvis man kan opnå det ved at indrette arbejdspladsen lidt anderledes, er mange arbejdsgivere åbne for at prøve.

Det kan fx indebære, at medarbejderen ikke skal arbejde fuld tid, måske skal hun afskærmes eller have opgaverne vist og forklaret på en bestemt måde. Har man en aktiv psykose, kan det være uhensigtsmæssigt at have en masse kundekontakt, men man vil stadig godt kunne sætte varer på plads eller stå på lageret.

Danske jobcentre går forrest

IPS er en amerikansk metode, der har gået sin sejrsgang kloden rundt med indtil videre 23 randomiserede kontollerede forskningsprojekter. Alle steder med opsigtsvækkende positive resultater. I mange af projekterne opnår IPS, at få ca. dobbelt så mange i job eller uddannelse set i forhold til kontrolgruppen.

Set i en international målestok er effekten af IPS i det danske studie knap så markant. Det skyldes ifølge Bea Kolbe Ebersbach, at de danske jobcentre – med en beskæftigelsesprocent for kontrolgruppen på hele 47% – i forvejen er ekstraordinært gode til at få målgruppen i arbejde:

”Der har de senere år fundet et paradigmeskift sted i beskæftigelsesindsatsen, godt hjulpet på vej af ny forskning. Jobcentrene har arbejdet målrettet med at føre en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor kontakten til arbejdsmarkedet er prioriteret højt.”

Kigger man derimod på deltagernes tilfredshed, er der markant større tilfredshed med indsatsen blandt de, der modtog IPS end i kontrolgruppen, ligesom deltagerne i IPS projektet også kom hurtigere i job eller uddannelse og samlet set havde flere timer i beskæftigelse end kontrolgruppen.

Deltagerne mærker en forbedring

Det er ikke kun i arbejdsløshedsstatistikker, at man kan aflæse en positiv effekt af IPS indsatsen. Spørger man deltagerne, har de oplevet markante forbedringer i forhold til deres personlige recovery og mestring af deres sygdomssymptomer. Det viser et sidestudie, der har fulgt en mindre gruppe af deltagere med fokus på forandringer i deres recovery. Studiet påviser forbedringer i forhold til alle de målte personlige recoveryparametre, som tilknytning, håb for fremtiden, styrkelse af identitet, mening med livet og empowerment.

”En tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse kan give mennesker med psykiske lidelser en arbejdsidentitet og stabilitet i hverdagen, og det kan give dem håb og tro på, at der også er en meningsfuld fremtid til dem”, var det opmuntrende budskab fra Bea Kolbe Ebersbach, inden hun svarede på de sidste spørgsmål fra de fremmødte.

Se Bea Kolbe Ebersbach præsentation: Individuelt Planlagt job med Støtte

Se klip fra TV2 Lorry med deltager i IPS projektet: https://www.tv2lorry.dk/artikel/flere-psykisk-syge-kommer-i-job-og-uddannelse

Vi ses igen d. 22. maj

Tak til alle, der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen d. 22. maj 2019, hvor forskningschef i Væksthusets Forskningscenter, Charlotte Liebak Hansen vil fortæller om ny forskning inden for beskæftigelsesindsatsen.

 

 

Konsulent søges til Væksthuset i København

ANSØGNINGSFRISTEN ER NU UDLØBET

 

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu tre konsulenter til beskæftigelsesrettede forløb i vores afdeling i København.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at du hjælper personen i retning af arbejde eller uddannelse
 • At skabe match med virksomheder og uddannelser, hvor personen kan træne og vise sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rammesættende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

DIN BAGGRUND

I Væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde. Du kan eksempelvis have en baggrund som psykolog, akademiker, socialrådgiver,  fysioterapeut, ergoterapeut m.m. Gennem intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og værdimæssigt sprog og ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder og uddannelser i hovedstadsområdet
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 8. marts 2019. Skriv “ansøgning København” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

NY Temaeftermiddag: IPS – Individual Placement and Support

Væksthuset inviterer til temaeftermiddag i Væksthuset, onsdag den 6. marts 2019. Emnet er denne gang “IPS – Individual Placement and Support”

Mennesker med svære psykiske lidelser står alt for ofte uden for arbejdsmarkedet. Det er ærgerligt, da mange udtrykker et stort ønske om at arbejde og mener, at tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtig for deres recovery og livskvalitet.

IPS metoden er afprøvet i en lang række lande med opsigtsvækkende resultater. Forskningsprojekter viser, at det godt kan lade sig gøre – med den rette hjælp og støtte – at få eller fastholde målgruppen i arbejde. Og tilknytningen til arbejdsmarkedet har en positiv effekt på deres handling.

Siden 2012 har IPS Projektet undersøgt effekten af metoden i en dansk kontekst. Også her med lovende resultater. Væksthuset har inviteret Bea Marie Kolbe Ebersbach, formand for det Nationale Netværk for IPS i Danmark, til at fortælle om erfaringer og resultater fra IPS projektet.

 • Hvad er IPS?
 • Hvad er målgruppens erfaringer med IPS?
 • Hvilke tilgange og kompetencer kræver IPS hos de faglige medarbejdere?
 • Hvor virker IPS ikke?

Læs hele programmet her

Arrangementet afholdes:

Onsdag den 6. marts 2019, kl. 14:00 – 16:00

Sundholmsvej 34, 1. sal

2300 København S

Arrangementet henvender sig særligt til medarbejdere på jobcentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og praktikere inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det er gratis, men der er et begrænset antal pladser.

Husk at tilmelde dig senest den 25. februar 2019 til tilmelding@vaeksthus.dk 

Du vil efter tilmeldingsfristen få besked på mail, om du har fået plads.

 

Temaeftermiddag med Aydin Soei: Fordomme og fakta om unge mænd i udsatte boligområder

Der var stort fremmøde til Væksthusets temaeftermiddag d. 28. november, hvor forfatter og sociolog Aydin Soei leverede et engageret indlæg om med- og modborgerskab, aflivede myter og kastede nyt lys over debatten om udviklingen blandt unge i udsatte boligområder i Danmark.

Kriminaliteten falder og flere klarer sig bedre

Det går faktisk meget bedre, end hvad både medierne lader fortælle, og hvad den generelle opfattelse i befolkningen peger på. “Kriminaliteten blandt unge under 18 år i udsatte boligområder er faldet med 27 % i perioden fra 2009 til 2016, mens uddannelsesniveauet omvendt er steget. Flere og flere beboere, herunder mange efterkommere af indvandrere, tager springet fra lavindkomstgruppe til middelklasse. Den boligsociale indsats har virket”, var en af de positive pointer fra Aydin Soei.

Også når man vender blikket mod de kriminalitetstruede, er der god grund til optimisme. Langt de fleste klarer sig nemlig godt efter nogle år. Hvis man kigger på  bande-relateret kriminalitet, viser det sig, at 90% af medlemsskaren vil være udskiftet i løbet af en seksårig periode. Så for langt de fleste er tilhørsforholdet til en bande et forbigående fænomen, og de ender med at komme i job eller uddannelse.

Der hvor der stadig kan gøres en indsats, er hos den del af de unge – særligt drenge – der går i stå efter folkeskolen, og ikke kommer videre i job eller uddannelse. En del af disse må tage en årelang omvej med kriminalitet, misbrug og et arbejdsliv på standby. Ifølge Aydin Soei, er det i folkeskolen, der skal sættes ind med en forebyggende indsats, og han peger på væsentlige problematikker, der er værd at have med i overvejelserne, når myndighederne og fagpersoner omkring de unge planlægger forebyggende indsatser.

Mangel på positive forventninger og kulturel kapital

En del af problemet skyldes en latent mangel på positive forventninger til de unge drenge i de udsatte boligområder – i modsætning til de unge piger, hvor billedet er præget af høje forventninger om uddannelse og job. “De negative forventninger kommer både fra omverdenen, fra fagpersoner omkring de unge, fra de unges familier og ikke mindst fra de unge selv. Det forventes af dem – og de forventer selv –  at de vil klare sig dårligere i skolen, på arbejdsmarkedet, i kriminalitets statistikkerne. Og for en lille del ender det med at blive en selvopfyldende profeti” siger Aydin Soei.

Han peger på, at der er i de udsatte boligområder er en mangel på kulturel kapital, på viden om arbejdsmarkedet og på positive rollemodeller, som de unge kan spejle sig i. Det skaber en uhensigtsmæssig kultur, hvor det kan være meget svært at stille sig frem som en mønsterbryder med ambitioner og vilje til at klare sig godt. Så hellere påtage sig rollen som ballademager og forblive en del af flertallet.

De sociale negative overdrivelser

Netop dette kommer tydeligt til udtryk i Tingbjergundersøgelsen. Aydin Soei har sammen med professor Flemming Balvig og lektor Lars Holmberg udarbejdet pilotprojektet, der undersøger risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt unge og voksne i henholdsvis Brønshøj og Tingbjerg.

Undersøgelsen viser, at selv om risikoadfærden var den samme for de 14-15 årige i Tingbjerg og Brønshøj, var der signifikant forskel på hvilke forventninger, der var til dem. Der er overdrevne forestillinger om, at de unge i Tingbjerg har en langt større risikoadfærd, når det gælder kriminalitet, forbrug af rusmidler, mere pjæk og manglende planer for fremtiden m.m.

De negative overdrivelser om Tingbjerg er at finde blandt deltagerne fra nabokommunen, men var ligeså markante blandt Tingbjergdeltagerne. Fx forventede skolebørnene fra Tingbjerg, at halvdelen af eleverne på Tingbjerg skole var glade for at gå i skole, mens det reelle tal var 93%. Tilsvarende vurderede de voksne, at kun 54% af de unge havde uddannelsesplaner efter folkeskoletiden, mens det reelle tal var 84%.

”Rapporten viser tydeligt, at der hersker markante og udprægede negative overdrivelser om de unge i Tingbjerg, der på ingen måde svarer overens med virkeligheden. Kan vi få revideret disse fejlopfattelser, og begynde at have positive forventninger til de unge, er der håb for, at de unge i højere grad vil turde stå åbent frem og forfølge deres fremtidsdrømme. For det går faktisk bedre end nogensinde,” konkluderer Aydin Soei.

Og således opfordret og opmuntret blev temaeftermiddagen rundet af med spørgsmål fra salen.

Link til Tingbjergundersøgelsen: TINGBJERGUNDERSØGELSEN – Om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og Tingbjerg 

Vi ses igen d. 8. marts

Tak til alle, der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen d. 8. marts 2019, hvor vi har inviteret Bea Marie Kolbe Ebersbach, chefkonsulent i Psykiatrisk Center København og formand for det Nationale Netværk for IPS i Danmark. Hun vil fortælle om resultater og erfaringer fra IPS projektet (Individuel Planlagt job med Støtte), der retter sig mod mennesker med svære psykiske lidelser.

 

 

Ny beskæftigelsesalliance vil bygge bro mellem sektorer til gavn for udsatte ledige

Væksthuset er gået sammen med en række aktører på tværs af sektorer og har skabt Beskæftigelsesalliancen. Sammen ønsker vi at bygge bro mellem sektorer til gavn for udsatte borgere. 

Vi synes, det er vigtigt at vise, at der er stort potentiale i at samarbejde på tværs af både sundheds-, beskæftigelses- og socialområdet, samt virksomheds- og uddannelsessektoren – og at det faktisk er muligt at finde sammen om gode løsninger til gavn for borgerne.

Vi vil i løbet af det næste år samle flere aktører i alliancen og sammen med dem bidrage til en række debatmøder, debatindlæg, dialog med politikere, praktikere og forskere inden for den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats.

Første debatindlæg er offentliggjort her til morgen på Altinget. Her giver vi alliancens bud på 5 principper til kommuner, der vil bidrage til en mere meningsfuld, ansvarlig og effektiv beskæftigelsesindsats til udsatte ledige.

Læs indlægget her: Polariseret jobdebat skal erstattes af samarbejde

 

Servicemedarbejder søges til Væksthuset i København – fleksjob

STILLINGEN ER BESAT

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en servicemedarbejder til vores afdeling på Frederiksberggade. Afdelingen huser 15 ansatte og har brug for en servicemedarbejder til at hjælpe med forefaldende arbejde i det daglige. Stillingen er et fleksjob.

DINE ARBEJDSOPGAVER VIL EKSEMPELVIS VÆRE

 • At sørge for frisk vand, frugt og aviser i velkomstområdet
 • At dække op og rydde af ifm. frokost
 • At sørge for frisk kaffe til gæster og personale
 • At bestille mælk, kaffe, frugt, rene viskestykker, kontorartikler og lignende
 • At pakke varer ud og sætte på plads
 • At makulere, sætte labels på kuverter, holde orden på kontorlager
 • Vande blomster, fordele post
 • At bidrage til en velholdt afdeling (den daglige rengøring varetages af et eksternt firma).

ARBEJDSTID OG START

 • Arbejdstid: Mellem 10 og 15 timer/ugen – fordelt på 3-5 dage. Det aftale vi nærmere
 • Opstart: hurtigst muligt.

DINE KOMPETENCER

 • Du skal være serviceminded
 • Du skal have lyst til at være sammen med mennesker hver dag
 • Du skal kunne arbejde selvstændigt
 • Du skal være indstillet på, at opgaverne kan ændre sig fra dag til dag efter behov.

VI TILBYDER

 • Et meningsfyldt arbejde i en værdidrevet virksomhed
 • En dejlig arbejdsplads med søde kolleger
 • Mulighed for at justere arbejdstid, opgaver og tempo, så det passer dig
 • Du vil få et tæt samarbejde med afdelingslederen.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 15.10.18. Skriv “ansøgning servicemedarbejder” i emnelinjen på din mail.

Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Konsulent med psykologfaglig baggrund søges – Væksthuset i Nordsjælland

ANSØGNINGSFRISTEN ER NU UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent med psykologfaglig baggrund til vores afdeling i Helsinge.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af uddannelse og arbejde
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan udvikle sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner
 • Kørekort og egen bil

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 19.10.18. Skriv “ansøgning Nordsjælland” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

NY Temaeftermiddag: Fra modborgerskab til medborgerskab

Væksthuset inviterer til temaeftermiddag i Væksthuset, onsdag den 28. november 2018. Emnet er denne gang “Fra modborgerskab til medborgerskab – årsager og løsninger”

Hvordan bliver vi bedre til at hjælpe marginaliserede unge fra udsatte boligområder i uddannelse eller arbejde. Manglende tillid til de danske systemer, dårlige faglige og sociale forudsætninger samt kulturelle og psykiske barrierer er nogle af de udfordringer, der gør det svært for gruppen af finde fodfæste i samfundet.

 • Et liv på kanten – Hvad kendetegner de unge?
 • Hvilke forståelser er på spil – hos de unge og hos os, der ser på dem udefra?
 • Hvordan skabes en modborger? Marginalisering, selvfortælling og fjendebilleder
 • Fordom og fakta – hvad siger forskningen?
 • Løsninger til bedre integration på arbejdsmarkedet

Audin Soei er forfatter, journalist og sociolog og har et indgående kendskab til mange af de problematikker, der knytter sig til marginaliserede unge i udsatte boligområder. Han har i en årrække beskæftiget sig med området, både i romanform, i debatbøger og i forskningsprojekter.

Læs hele invitationen her

 

Arrangementet afholdes:

Onsdag den 28. november 2018, kl. 14:00 – 16:00

Sundholmsvej 34, 1. sal

2300 København S

Arrangementet henvender sig særligt til medarbejdere på jobcentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og praktikere. Det er gratis, men der er et begrænset antal pladser.

Husk at tilmelde dig senest den 19. november 2018 til tilmelding@vaeksthus.dk

 

Væksthuset samarbejder med Skive Jobcenter

Væksthuset har indgået en aftale med Skive Jobcenter om et læringsfællesskab omkring indsatser for borgere i jobafklaringsforløb. Væksthuset laver i perioden individuelle og helhedsorienterede forløb til borgere i jobafklaringsforløb, som har brug for afklaring eller støtte for at nærme sig job eller uddannelse.

Forløbene tilrettelægges, så de passer til den enkelte, og borgerne har én fast konsulent gennem hele forløbet. Konsulenten koordi­nerer alle indsatser og varetager rollen som eksempelvis vejleder, virksomhedskonsulent, social mentor, samta­lepartner og projektleder.

Indsatsmæssigt prioriteres det højt, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner spiller en aktiv rolle i forløbene. Der bliver arbejdet parallelt med mestringstræning samt relevante sociale og sundhedsfaglige indsatser.

Væksthuset er særligt specialiseret i at samarbejde med borgere med komplekse problemstillinger. Det kan eksempelvis være sociale problemer, psykiske lidelser, misbrug, udad reagerende adfærd og lignende.

FORLØBSPAKKER I SKIVE JOBCENTER 

Borgere med komplekse psykiske problemstillinger

Målgruppen er borgere, der på grund af psykiske vanskeligheder helt eller delvist er sat udenfor arbejdsmarkedet eller hægtet af uddannelsessystemet, men som vurderes at kunne vende tibage gennem en relevant og målrettet indsats. Det kan være både diagnosticerede og ikke-diagnosticerede lidelser. I relation til de psykiske problematikker, kan borgerne ligeledes opleve at have private og sociale problemer.

Alle borgere i Væksthuset får deres egen faste konsulent, der sikrer, at forløbet bliver helhedsorienteret, håndholdt, koordineret og målrettet mod uddannelse og beskæftigelse.

Målet er størst mulig udvikling for borgeren. Alle indsatser sættes i relation til slutmålet om job eller uddannelse.

Varighed og opstart

Skive Jobcenter kan som udgangspunkt henvise til forløb på 12 uger, med mulighed for forlængelse. Der betales kun for afholdte uger – dvs. et forløb kan afbrydes af jobcenteret, når som helst det ønskes. Forløb kan bookes fra dag til dag med opstart indenfor få dage.

Konsulent søges til Væksthuset i Odense

ANSØGNINGSFRISTEN ER NU UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent til beskæftigelsesrettede ressourceforløb i vores afdeling i Odense.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde, uddannelse eller afklaring af arbejdsevne
 • At skabe match med virksomheder og uddannelser, hvor personen kan træne, udvikle og afklare sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

DIN BAGGRUND

I Væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde. Du kan eksempelvis have en baggrund som psykolog, antropolog, fysioterapeut, ergoterapeut m.m. Gennem intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og værdimæssigt ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder og uddannelser
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 21.09.18. Skriv “ansøgning Odense” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.